Farmaceutická analýza

Kód P5206 Farmacie / Farmaceutická analýza

  • Detailní informace o studijním oboru
  • Forma studia: Prezenční / Kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Počet přijímaných studentů: 6/1
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika oboru

Farmaceutická analýza je profilovým farmaceutickým oborem, který je v teoretické i experimentální oblasti směrován na zajištění jakosti a bezpečnosti léčiv, čímž nezastupitelně plní jednu ze základních funkcí farmacie. Farmaceutická analýza je oborem úzce spjatým s farmaceutickou praxí. Zasahuje prakticky do všech oblastí farmacie - od výzkumu a vývoje nových účinných látek přes analytické studie související s vývojem nejrůznějších lékových forem až po stanovení léčiv a metabolitů v lidském organismu. Studijní plány jsou u studentů doktorského studia koncipovány individuálně s ohledem na jejich pregraduální vzdělání a zaměření disertační práce. Výuka probíhá formou doporučených přednášek, seminářů, konzultací a samostudia doporučené literatury. Velký důraz je kladen na kvalitní experimentální práci a výstupy formou publikací ve vědeckých časopisech. V rámci disertační práce řeší student doktorského studia úkol, který je zpravidla součástí vědecko-výzkumného programu školícího pracoviště. Nosnými tématy jsou analytické studie léčiv s využitím chromatografických metod a neseparačních průtokových metod.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Instrumentální metody používané v kvalitativní a kvantitativní analýze, základy chemické analýzy, lékopisné kontrolně-analytické metody hodnocení léčiv. Posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Ukončené studium v magisterském studijním programu na farm. fakultě nebo fakultě s přírodovědným nebo chemickým zaměřením. Diplomová práce na vysoké úrovni vypracovaná na pracovišti analytického zaměření.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí - posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky
  2. Předložený doktorandský projekt - hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě

Podmínky přijetí

  1. Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh
  2. Ukončení požadovaného předchozího studia
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Doktorský studijní obor Farmaceutická analýza je zaměřen na oblast farmaceuticko-analytického hodnocení léčiv, bioanalytické studie a vývoj nových metodik pro hodnocení léčiv. Doktorandi si rozšíří teoretické základy farmaceutické analýzy a získají odborné návyky při experimentální práci s moderními analytickými přístroji. Absolventi jsou odborníci na analýzu léčiv – vývoj nových analytických metodik, validaci analytických metod, stabilitní studie a bioanalytické monitorování léčiv. Absolventi mohou pracovat v kontrolních laboratořích zabývajících se lékopisným hodnocením léčiv, v klinických laboratořích nemocnic, v kontrolních laboratořích farmaceutických firem a výzkumných ústavů.

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS