Bioanalytická chemie

Kód P5207 Zdravotnická bioanalytika / Bioanalytická chemie

  • Detailní informace o studijním oboru
  • Forma studia: Prezenční / Kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Počet přijímaných studentů: 5/2
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika oboru

Cílem studia oboru Bioanalytická chemie je vychovat vysokoškolsky kvalifikovaného zdravotnického pracovníka specializovaného pro práci v různých typech klinických laboratoří, laboratořích hygienické služby, biochemických laboratořích a dalších typech laboratoří využívající instrumentální analytické metody. Vedle samostatné práce je kvalifikován pro organizační vedení těchto pracovišť ve zdravotnických a dalších zařízeních státního i privátního sektoru.

Rámcový obsah ústní přijímací zkoušky

Běžné instrumentální metody používané v kvalitativní a kvantitativní analýze, separační metody, zpracování biologického materiálu. Posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Ukončené studium v magisterském studijním programu Zdravotnická bioanalytika, Farmacie nebo příbuzném oboru. Kvalitní diplomová práce vypracovaná na pracovišti analytického zaměření. Praxe v bioanalytické laboratoři.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí - posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky
  2. Předložený doktorandský projekt - hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě

Podmínky přijetí

  1. Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh
  2. Ukončení požadovaného předchozího studia
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent získává zkušenosti v problematice chemických i instrumentálních metod analýzy, zpracování biologického materiálu i přístupů k zajišťování jakosti analytických výsledků, validaci metod a akreditaci bioanalytických laboratoří. Absolventi nacházejí široké uplatnění při vývoji, optimalizaci a ověřování nových postupů, při řízení bioanalytické praxe a provádění analýz nezbytných ve výzkumu, nemocničních laboratořích i ochraně životního prostředí a zdraví člověka ve výzkumných ústavech, zdravotnických, farmaceutických a potravinářských podnicích, laboratořích kontrolujících pracovní a životní prostředí, klinických a toxikologických laboratořích.

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS