Statut Fakultní školy Farmaceutické fakulty UK

Cíle

 • Vzájemná spolupráce mezi střední školou a FaF UK.
   
 • Podpora zájmu středoškolských studentů o biomedicínské obory formou návštěv odborných a popularizačních akcí, pořádaných Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové (např. Jednodenní Juniorská Univerzity Karlovy, Přípravný kurz k přijímacím zkouškám, Den otevřených dveří, Noc vědců).
   
 • Zabezpečuje vzájemnou informovanost mezi oběma školami.
   
 • Podpora talentovaných studentů středních škol formou SOČ (vedení prací, přístup do laboratoří, konzultace).

Závazky FaF UK

 1. Nabízí a realizuje „Jednodenní juniorskou Univerzitu Karlovu“ (zdarma)
 2. Umožní volný vstup do Zahrady léčivých rostlin a Českého farmaceutického muzea v Kuksu (dle stanoveného vnitřního předpisu vzhledem ke kapacitním možnostem)
 3. Spolupráce v rámci SOČ
 4. Vedení seznamu SŠ, které obdržely titul fakultní škola na webových stránkách FaF UK
 5. Umístění banneru Fakultní školy (obrázek s linkem na web fakultní školy) po jejím zasláním fakultní školou na webových stránkách FaF UK společně s dalšími SŠ

Závazky fakultní školy

 1. Předávání informací o FaF UK, dnech otevřených dveří a JJUK přes pověřeného pracovníka střední školy (např. výchovný poradce, kariérový poradce), a to vytištění a umístění na nástěnce školy, webových stránkách a Facebookovém profilu.
 2. Umístění zaslaného banneru FaF UK (obrázek s linkem na web fakulty https://www.faf.cuni.cz/) na webových stránkách fakultní školy.
 3. Zvát na např. Den vysokoškolského studia nebo jiné akce, které fakultní škola organizuje a kde se FaF UK může prezentovat (pokud tuto akci organizuje).
 4. Zájem ze strany SŠ o titul fakultní škola.
 5. Aktivně spolupracovat v průběhu roku (viz výše popsané body).
 6. Pomoc s šířením dobrého jména Univerzity Karlovy a její Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a v souvislosti s užíváním titulu fakultní škola postupuje v souladu s vnitřními předpisy univerzity (např. Zásady používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy) a fakulty.
 7. Vedení fakultní školy bezodkladně upozorní FaF UK na skutečnosti, které významně mění podmínky, za kterých byl škole udělen titul fakultní škola.

Propůjčení a odejmutí titulu fakultní škola

 • Titul „Fakultní škola Farmaceutické fakulty“ propůjčuje děkan FaF UK po splnění závazků fakultní školy uvedených v bodech a) a b)
 • V případě pasivity nebo nedodržení podmínek uvedených v závazcích fakultní školy má FaF UK právo odebrat fakultní škole titul fakultní škola nebo jen odejmout na základě žádosti fakultní školy.

Žádost ředitele střední školy o titul Fakultní škola

Žádost ředitele střední školy o titul Fakultní škola se provádí pomocí registračního formuláře.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS