Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení: Výzkumný pracovník/ce (senior), úvazek 0,3 FTE (projekt NETPHARM)

Vydané: 09.02.2024

Č. j. UKFaF/55463/2024

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM,
 reg. č. projektu CZ.02.01.01/00/22_008/0004607,

v rámci OP JAK, P 1: Výzkum a vývoj,
SC 1.1: Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií,

na obsazení pozice:

FaF_VZ4_67: Výzkumný pracovník (senior), 0,3 FTE (30 %),

realizace výzkumných aktivit 1.1, 1.2, 2 a 3 ve Výzkumném záměru VZ4 pod názvem „Geriatrická klinická farmacie a nové technologie pro individualizaci lékových schémat u starších pacientů“.

Místo výkonu práce: Hradec Králové

Náplň práce:

 • Výzkumník/výzkumnice bude provádět výzkumnou činnost v oblasti klinické farmacie v geriatrii a v oblasti geriatrické farmakoepidemiologie v rámci spolupráce na výzkumném záměru č. 4 – „Geriatrická klinická farmacie a nové technologie pro individualizaci lékových schémat u starších pacientů“,
 • bude se podílet na realizaci výzkumných aktivit 1.1, 1.2, 2 a 3 VZ4 věnovaných výzkumu v oblasti stařecké křehkosti a kardio-hepatorenálního syndromu,
 • bude odpovědný/odpovědná za realizaci rešeršních prací, za přípravu protokolů a etických dokumentů pro provádění prospektivních klinických hodnocení, za realizaci a koordinaci multicentrické studie a za farmakoepidemiologické zpracování výzkumných dat,
 • bude aktivně spolupracovat s dalšími výzkumníky VZ4 projektu NETPHARM a bude pomáhat koordinovat práce na publikačních výstupech projektu,
 • bude aktivně zapojen/zapojena do řešení dalších dílčích vědeckých a výzkumných úkolů výzkumné skupiny pod vedením doc. Fialové (výzkumná skupina „Stárnutí, polyfarmakoterapie a změny terapeutické hodnoty léků v stáří“), jejíž členové se řešení projektu NETPHARM účastní,
 • bude plánovat a realizovat, ve spolupráci s dalšími vědeckými pracovníky, statistická zpracování dat, plánovat a realizovat výzkumné práce a podílet se na přípravě výzkumných dat k analýzám,
 • bude zodpovědný/zodpovědná za přípravu prezentací a publikací získaných výsledků v národním a mezinárodním měřítku,
 • bude zapojen/zapojena do přípravy návazných národních a mezinárodních projektů,
 • bude se aktivně účastnit klíčových aktivit projektu, výzkumných jednání, expertních setkání, národních a mezinárodních konferencí apod.,
 • bude se aktivně účastnit diseminačních aktivit projektu, realizovaných s důrazem na aplikační potenciál a navázání bližší spolupráce akademické sféry s aplikační sférou,
 • po dohodě s vedoucí VZ4 bude pomáhat při supervizi výzkumné činnosti dalších odborných pracovníků týmu a identifikované problémy/rizika bude řešit s vedoucí VZ4.

Požadavky:

 • Výzkumný pracovník, u kterého uplynulo více než 7 let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED)* - doporučeno.
 • Ukončené vysokoškolské doktorské studium (titul Ph.D.) v oboru klinická farmacie, klinická farmakologie, v lékařských oborech, ve farmakoepidemiologii nebo v příbuzných oborech na univerzitě v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě.
 • Senior researcher doporučený H-index ≥ 8, publikace ve významných časopisech s IF, grantová činnost, aktivní znalost anglického jazyka.
 • Vědecká a publikační aktivita v oboru klinická farmacie, farmakoepidemiologie, klinická farmakologie nebo v příbuzných oborech.
 • Předchozí zkušenosti se statistickým a farmakoepidemiologickým zpracováním dat a v oblasti klinické farmacie/klinické farmakologie nebo farmakoepidmiologie.
 • Předchozí zkušenost nebo expertíza ve výzkumu věnovaném klinické farmacii v geriatrii, racionální geriatrické farmakoterapii nebo geriatrické farmakoepidemiologii, popř. v problematice týkající se kardio-hepato-renálního syndromu.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • Předpoklady pro expertní výzkumnou činnost
 • Flexibilita, pečlivost a zodpovědnost
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Schopnost samostatné i týmové práce
 • Vysoké pracovní nasazení
 • Ochota dále se vzdělávat

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • Jméno a příjmení zájemce
 • Datum a místo narození zájemce
 • Státní příslušnost zájemce
 • Místo pobytu zájemce
 • Datum a podpis zájemce
 • Kontaktní telefon, e-mail

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
 • Motivační dopis
 • 2 doporučující dopisy od odborníků v oboru
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností
 • Informační povinnost a souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení níže této stránce.

Předpokládaná výše mzdy: 62 000 Kč (1,0 FTE)

Termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr na dobu: určitou po dobu trvání projektu, předpoklad do 29. 2. 2028.

Pracovní úvazek: částečný (0,3 FTE).

Nabízíme:

 • Práci pro prestižní vzdělávací a vědeckou instituci Univerzity Karlovy
 • Zajímavou práci v rámci špičkového výzkumu v oblasti nových technologií pro translační výzkum ve farmaceutických vědách
 • Možnost podílet se na expertním výzkumu a být součástí mezinárodního interdisciplinárního týmu
 • Možnost spolupráce se zahraničními experty z celého světa
 • Odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu
 • Zahraniční pracovní stáže, konference

Dále nabízíme:

 • Částečný pracovní úvazek (0,3 FTE)
 • 5 týdnů dovolené za rok + 5 dnů osobního rozvoje
 • Zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
 • Příspěvek na stravování a další příspěvky ze sociálního fondu (např. penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, úroky z úvěru na bytové potřeby)
 • Možnost využití služeb Dětské skupiny FAFÍK (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové)
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance)
 • Benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů)

Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo prostřednictvím e-mailu do 18. 3. 2024 do 14:00 hodin na adresu:

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lenka Cermanová – Personální a mzdové oddělení

Akademika Heyrovského 1203/8

500 03 Hradec Králové 

e-mail: hr@faf.cuni.cz

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt NETPHARM – FaF_VZ4_67: Výzkumný pracovník (senior).

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. – Katedra sociální a klinické farmacie

tel.: +420 495 067 647

e-mail: fialovad@faf.cuni.cz

 

 

Tento projekt, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607: Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, je spolufinancován Evropskou unií.

 

EU-MSMT-Barevne-CMYK.jpg

Přílohy:

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS