Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení: Lektor/ka, DPP s úvazkem 14 hodin/měsíc (projekt Transformace pro VŠ na UK)

Vydané: 26.01.2024

Č. j. UKFaF/32183/2024

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Transformace pro VŠ na UK,
 reg. č. projektu NPO_UK_MSMT-16602/2022,

v rámci NPO, komponenta: 3.2 Adaptace školních programů, reforma: 3.2.1 Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce, specifický cíl A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling)

na obsazení 1 pozice:

Specifický cíl A4: Lektor/ka, DPP s úvazkem 14 hodin/měsíc

Místo výkonu práce: Hradec Králové.

Náplň práce:

 • Příprava a provedení odborných přednášek zaměřených na racionální geriatrickou farmakoterapii k projektu Transformace pro VŠ na UK, reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022 v rámci komponenty 3.2 Národního plánu obnovy.
 • Příprava sylabů výše uvedených odborných přednášek pro sborník sylabů, který je výstupem projektu.
 • Úzká spolupráce s garantem projektu a dalšími členy administrativního a odborného týmu.
 • Účast na klíčových aktivitách projektu (zejména na vzdělávacích kurzech, kde jsou přednášeny odborníkem připravené přednášky, účast na setkání lektorů a závěrečné konferenci projektu).

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru medicíny a farmacie na univerzitě v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě do termínu lhůty výběrového řízení,
 • vítána je víceletá klinická praxe,
 • dostatečná přednášková činnost, klinické zkušenosti v přednášené oblasti, schopnost provedení geriatricky orientovaných přednášek pro postgraduální terén,
 • klinická zkušenost a zkušenost v přednášení v problematice nefrologie, popř. zkušenost v přednášení v problematice farmakoekonomiky polékových rizik ve stáří.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • flexibilita, pečlivost a zodpovědnost,
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • odbornost a profesionalita v přednášené oblasti.

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech), umožňující posouzení požadovaných odborných znalostí, 
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • informační povinnost a souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz.

Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Vnitřní mzdový předpis UK.

Předpokládaná výše mzdy: 270 Kč/hodina

Termín nástupu: 1. 3. 2024

Dohoda o provedení práce na dobu: určitou (4 měsíce)

Pracovní úvazek: 14 hodin/měsíc

Nabízíme:

 • zapojení do zajímavého edukačního projektu v oblasti racionální geriatrické farmakoterapie,
 • možnost spolupráce s dalšími domácími experty,možnost spolupráce s dalšími domácími experty,
 • perspektivu návazné odborné spolupráce.

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo e-mailem do 22. 3. 2024 do 14:00 hodin na adresu:

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lenka Cermanová, DiS. – Personální a mzdové oddělení

Akademika Heyrovského 1203

500 03 Hradec Králové

E-mail: hr@faf.cuni.cz

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt NPO – A4 “.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. - Katedra sociální a klinické farmacie

tel.:  495 067 647

e-mail:  fialovad@faf.cuni.cz

 

Tento projekt Transformace pro VŠ na UK (reg. č.: NPO_UK_MSMT-16602/2022) je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním plánem obnovy.

logo.jpg

 

 

Přílohy:

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS