Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení - FaF 10: Výzkumný pracovník, typ ESR II (postdoc pozice), úvazek 1,0 FTE (100%)

Vydané: 11.03.2022

Č.j. UKFaF/125489/2022

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách, pro projekt Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách, reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465, v rámci OP VVV, PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, SC 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků,

na obsazení pozice:

FaF 10: Výzkumný pracovník, typ ESR II (postdoc pozice), úvazek 1,0 FTE (100 %)

Odborník pro superkritickou fluidní chromatografii II - SFC II

 

Místo výkonu práce: Hradec Králové.

Náplň práce:

 • experimentální práce v laboratoři, řešení dílčích vědeckých a výzkumných úkolů,
 • SFC-PDA a SFC-MS, chirální i achirální separace, hodnocení nových typů stacionárních fází v systému SFC, optimalizace spojení SFC-MS,
 • studium matricových efektů, porovnání s ostatními separačními technikami, aplikace ve farmaceutické analýze, bioanalýze a analýze rostlinných materiálů,
 • plánování experimentů, práce s daty,
 • prezentace a publikace získaných výsledků v mezinárodním měřítku,
 • zapojení do přípravy návazných národních a mezinárodních projektů,
 • účast na klíčových aktivitách projektu.

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské doktorské studium (titul Ph.D.) v oboru přírodovědného zaměření na univerzitě v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě, a to nejpozději v den nástupu do zaměstnání,
 • v letech 2009-2013 nepřekročen v průměru úvazek 0,2 FTE na Univerzitě Karlově,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • vědecká a publikační aktivita v oboru analytické chemie, separačních věd, nebo v příbuzných oborech,
 • výhodou jsou předchozí zkušenosti se SFC a s SFC-MS.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • předpoklady pro výzkumnou činnost,
 • flexibilita, pečlivost a zodpovědnost,
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • vysoké pracovní nasazení
 • ochota dále se vzdělávat.

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech),
 • motivační dopis,
 • 2 doporučující dopisy od odborníků v oboru,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností,
 • informační povinnost a souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz.

Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Vnitřní mzdový předpis UK.

Předpokládaná výše mzdy: 40 000 – 45 000 Kč.

Termín nástupu: dle dohody.

Pracovní poměr na dobu: určitou po dobu trvání projektu, předpoklad do 30. 6. 2023.

Pracovní úvazek: plný (1,0 FTE).

Nabízíme:

 • zajímavou práci v expertním týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách pod vedením špičkového zahraničního odborníka z USA,
 • možnost podílet se na excelentním výzkumu a být součástí Centra excelence pro oblast separačních věd,
 • možnost spolupráce se zahraničními experty z Evropy, USA, Austrálie, aj.,
 • odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu,
 • zahraniční pracovní stáže, konference.

Dále nabízíme:

 • pružná pracovní doba,
 • min. 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování a další benefity,
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty. Školkovné zčásti pokryto z dotace EU projektu).

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 21. 7. 2022 do 14.00 hodin na adresu:

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lenka Cermanová – Personální a mzdové oddělení

Akademika Heyrovského 1203

500 05 Hradec Králové 5

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt STARSS - FAF 10“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:

prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. – Katedra analytické chemie

tel.: 495 067 381

e-mail: novakoval@faf.cuni.cz

 

Tento projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465:

VYTVOŘENÍ EXPERTNÍHO TÝMU PRO POKROČILÝ VÝZKUM V SEPARAČNÍCH VĚDÁCH

je spolufinancován Evropskou unií.

EU

Přílohy:

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS