Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení: Výzkumný pracovník typu junior/senior researcher (VP1_10), 0,2 FTE (20 %)

Vydané: 20.08.2019

Č.j. UKFaF/243780/2019

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy (EFSA–CDN);
reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841; v rámci OP VVV; IP1, PO1, SC1; výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum,

na obsazení pozice:

Výzkumný pracovník typu junior/senior researcher
V rámci výzkumného programu: Biologické vědy ve farmaceutickém výzkumu a vývoji léčiv a nutraceutik (VP1).

VP1_10: Výzkumný pracovník (typ JR/SR), 0,2 FTE (20 %)

 

Náplň práce:

 • Experimentální práce v laboratoři,
 • pracovník se bude zabývat interakcemi přírodních látek obsažených v potravních doplňcích s biotransformačními enzymy 1. a 2. fáze biotransformace, bude pracovat především na buněčných modelech a buněčných liniích,
 • plánování experimentů, práce s daty,
 • prezentace a publikace získaných výsledků v mezinárodním měřítku,
 • zapojení do přípravy národních a mezinárodních projektů,
 • účast na klíčových aktivitách projektu.

Požadavky:

 • H-index ≥ 5,
 • alespoň jedna prvoautorská publikace (výhodou s IF ≥ 3),
 • doporučující dopisy od 2 odborníků v oboru (alespoň 1 ze zahraničního pracoviště),
 • požadované vzdělání v biomedicíně,
 • orientace v problematice farmakologie a toxikologie přírodních látek,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • Předpoklady pro výzkumnou činnost,
 • flexibilita, pečlivost a zodpovědnost,
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • vysoké pracovní nasazení,
 • ochota dále se vzdělávat.

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • Jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech),
 • motivační dopis,
 • doporučující dopisy od 2 odborníků v oboru (alespoň 1 ze zahraničního pracoviště),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení níže na této stránce.

Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Vnitřní mzdový předpis UK.

Předpokládaná výše mzdy: 10 000 Kč.

Termín nástupu: 1. 10. 2019 nebo dle dohody

Místo výkonu práce: Hradec Králové

Pracovní poměr na dobu: určitou (1 rok) s možností prodloužení po dobu trvání projektu, tj. do 31. 12. 2022.

Pracovní úvazek: částečný (0,2 FTE).

Nabízíme:

 • Zajímavou práci v expertním týmu pod vedením zahraničních odborníků,
 • možnost spolupráce se zahraničními experty z Evropy, USA, Austrálie, aj.,
 • odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu,
 • zahraniční pracovní stáže, konference,
 • pružná pracovní doba,
 • min. 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování a další benefity
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty. Školkovné zčásti pokryto z dotace EU projektu).

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 20. 9. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Lenka Cermanová, DiS. – Oddělení personální, práce a mezd
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt EFSA-CDN JR/SR pracovník VP1_10“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Katedra farmakologie a toxikologie
tel.: +420 495 067 334
e-mail: pavek@faf.cuni.cz

 

Tento projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841:
Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy je spolufinancován Evropskou unií.

EU

Přílohy:

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS