Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení: Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR II (postdoc pozice)

Vydané: 28. 8. 2017

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách, reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465,

v rámci OP VVV, PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, SC 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků,

na obsazení pozice:

FaF 08: Výzkumný/á pracovník/ce, typ ESR II (postdoc pozice), úvazek 1,0 FTE (100 %)
Odborník/ce pro kapalinovou chromatografii ve spojení s hmotností detekcí II – UHPLC-MS II

Místo výkonu práce: Hradec Králové.

Náplň práce:

 • experimentální práce v laboratoři, řešení dílčích vědeckých a výzkumných úkolů,
 • experimentální práce s UHPLC-MS/MS a UHPLC-HRMS,
 • cílená a necílená analýza komplexních matric, příprava vzorku pro tyto analýzy, studium matricových efektů, využití iontové mobility,
 • práce s pokročilými softwary pro identifikaci metabolitů a metabolomické profilování,
 • statistické hodnocení dat, plánování experimentů, práce s daty,
 • prezentace a publikace získaných výsledků v mezinárodním měřítku,
 • zapojení do přípravy návazných národních a mezinárodních projektů,
 • účast na klíčových aktivitách projektu.

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské doktorské studium (titul Ph.D.) v oboru přírodovědného zaměření na univerzitě v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě do termínu lhůty výběrového řízení, a to v letech 2007–2017,
 • v letech 2009–2013 nepřekročen v průměru úvazek 0,2 FTE na Univerzitě Karlově,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • vědecká a publikační aktivita v oboru analytické chemie, separačních věd, nebo v příbuzných oborech,
 • výhodou jsou předchozí zkušenosti s UHPLC, HRMS, statistickým zpracováním dat, s pokročilými software pro identifikaci metabolitů a pro metabolomické profilování.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • předpoklady pro výzkumnou činnost,
 • flexibilita, pečlivost a zodpovědnost,
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • vysoké pracovní nasazení,
 • ochota dále se vzdělávat.

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech),
 • motivační dopis,
 • 2 doporučující dopisy od odborníků v oboru,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení níže na této stránce.

Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a  Vnitřní mzdový předpis UK.

Předpokládaná výše mzdy: 40 000–45 000 Kč.

Termín nástupu: ihned nebo dohodou

Pracovní poměr na dobu: určitou (1 rok) s možností prodloužení po dobu trvání projektu, tj. do 31. 10. 2022.

Pracovní úvazek: plný (1,0 FTE).

Nabízíme:

 • zajímavou práci v expertním týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách pod vedením špičkového zahraničního odborníka z USA,
 • možnost podílet se na excelentním výzkumu a být součástí Centra excelence pro oblast separačních věd,
 • možnost spolupráce se zahraničními experty z Evropy, USA, Austrálie, aj.,
 • odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu,
 • zahraniční pracovní stáže, konference.

Dále nabízíme:

 • pružná pracovní doba,
 • min. 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování a další benefity
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty. Školkovné zčásti pokryto z dotace EU projektu).

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 27. 9. 2017 do 14.00 hodin na adresu:

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Zuzana Hemerková, DiS. – Oddělení personální, práce a mezd
Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt STARSS“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:

doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. – Katedra analytické chemie
tel.: 495 067 381
e-mail: novakoval@faf.cuni.cz

 

Tento projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465:
VYTVOŘENÍ EXPERTNÍHO TÝMU PRO POKROČILÝ VÝZKUM V SEPARAČNÍCH VĚDÁCH
je spolufinancován Evropskou unií.

EU fondy

Přílohy:

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS