Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení: Pracovník/ce vyslaný/á na zahraniční pracoviště - Newcastle University

Vydané: 06.11.2018

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy“ (zkráceně „MMVP UK“), CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

v rámci OP VVV, PO 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, IP 1: Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání, SC 5 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

na obsazení pozice pracovníka/pracovnice vyslaného/vyslané na zahraniční pracoviště:

 • 3-FAF-KFCHFA Výzkumný/ná pracovník/ce, typ ESR II (postdoc pozice), úvazek 0,5 FTE, délka stáže 6 měsíců. Místo výkonu práce: Cardiovascular Research Centre, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University v Newcastle upon Tyne, Great Britain
  Odborník/odbornice pro práci s buněčnými liniemi v rámci studia regenerace a stresem navozené senescence v kardiovaskulárním systému.

Náplň práce:

 • experimentální práce v laboratoři, řešení dílčích vědeckých a výzkumných úkolů,
 • vyhodnocení dat, plánování experimentů, práce s daty,
 • prezentace a publikace získaných výsledků v mezinárodním měřítku,
 • zapojení do přípravy návazných národních a mezinárodních projektů,
 • účast na klíčových aktivitách hostitelského výzkumného týmu
 • účast na alespoň 1 mezinárodní konferenci/workshopu apod. v rámci mobility

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské doktorské studium (titul Ph.D. získaný ne déle než před 7 lety) v oboru přírodovědného zaměření na univerzitě v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě
 • v době podání přihlášky uzavřený pracovní poměr na FaF UK,
 • aktivní znalost anglického (případně německého) jazyka
 • vědecká a publikační aktivita v oboru farmaceutická technologie, farmacie a příbuzných vědách

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • předpoklady pro výzkumnou činnost,
 • flexibilita, pečlivost a zodpovědnost,
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • vysoké pracovní nasazení,
 • ochota dále se vzdělávat.

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • strukturovaný profesní životopis žadatele (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, a kontaktní údaje),
 • profesní životopis mentora
 • motivační dopis
 • harmonogram mobility včetně plánu výzkumných prací, konferencí v průběhu mobility (pokud jsou již známy)
 • stručný popis výzkumu, na kterém bude výzkumný pracovník pracovat, zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru a informace o hostitelské organizaci
 • CV zahraničního mentora, který musí mít H-index alespoň 8,5 a zároveň musí mít podíl alespoň na jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel (k datu předložení žádosti o podporu) – nesmí se však jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení níže na této stránce.

Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Vnitřní mzdový předpis UK a podmínky výzvy 02_16_027 Mezinárodní mobilita akademických pracovníků.

Předpokládaná výše mzdy: 55 000–60 000 Kč Velká Británie

Předpokládaný termín začátku mobility: nejdříve únor 2019

Pracovní poměr na dobu: určitou (6 měsíců) s navazujícím pracovním poměrem na FaF UK na dobu následujících 6 měsíců (návratová fáze mobility)

Pracovní úvazek: poloviční (0,5 FTE).

Nabízíme:

 • zajímavou práci v expertním zahraničním týmu,
 • odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu,

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 7. 12. 2018 do 14.00 hodin na adresu:
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Lenka Cermanová, DiS. – Oddělení personální, práce a mezd
Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – Mezinárodní mobility akademických pracovníků“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Tento projekt reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 je spolufinancován Evropskou unií.

Logo

Přílohy:

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS