Úřední deska - Výběrová řízení

Výběrové řízení - InoMed VZ 4: DSP studující, DPČ s úvazkem 40 hodin/měsíc (0,25 FTE)

Vydané: 08.07.2020

Č. j. UKFaF/277406/2020

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií,
 reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046,

v rámci OP VVV, Výzva č. 02_18_069 pro Předaplikační výzkum pro ITI II v prioritní ose 1 OP,

na obsazení pozice:

InoMed VZ 4: DSP studující, DPČ s úvazkem 40 hodin/měsíc (0,25 FTE)

 

Místo výkonu práce: Hradec Králové.

Náplň práce:

 • zodpovídá za kvalitní provedení literárních rešerší A-E ve VZ4 a za sumarizaci výstupů do přehledných tabulek,
 • zodpovídá za zadávání výzkumných dat do databáze projektu, čištění dat a jejich příprava ke statistickým analýzám,
 • spolupracuje na zpracování a interpretacích výsledků klinické studie,
 • spolupracuje na publikačních výstupech projektu,
 • odpovídá za kvalitní zpracování výstupů do zahraničních publikací,
 • pracuje na klíčových aktivitách projektu podle pokynů nadřízeného

Požadavky:

 • postgraduální student, ukončené magisterské vzdělání v oboru přírodovědného zaměření na univerzitě v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě
 • znalosti a zkušenosti z klinické farmacie – upřednostňovány budou zkušenosti v klinické farmacii v geriatrii,
 • znalosti a zkušenosti z aplikované farmakologie a aplikované farmakokinetiky,
 • aktivní znalost anglického jazyka,

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • práce na PC, práce s databázemi,
 • pokročilé statistické znalosti,
 • flexibilita, pečlivost a zodpovědnost,
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • vysoké pracovní nasazení
 • ochota dále se vzdělávat.

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • životopis včetně seznamu publikací, odborných dovedností a minulých zkušeností s výzkumem,
 • motivační dopis,
 • ověřená kopie diplomu,
 • další dokumenty osvědčující požadované znalosti a odborné znalosti,
 • souhlas s používáním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Vnitřní mzdový předpis UK.

Předpokládaná výše mzdy: 144 Kč/hodinu.

Termín nástupu: 1. 9. 2020 nebo dle dohody.

Dohoda o pracovní činnosti na dobu: určitou (1 rok) s možností prodloužení

Pracovní úvazek: 40 hodin/měsíc (0,25 FTE).

Nabízíme:

 • zajímavou práci v expertním týmu pro přeadplikační výzkum,
 • možnost spolupráce se zahraničními i domácími experty,
 • odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu.

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou, emailem nebo doručte osobně do 7. 8. 2020 do 14.00 hodin na adresu:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Lenka Cermanová, DiS. – Personální a mzdové oddělení
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
e-mail: cermanol@faf.cuni.cz

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt InoMed“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:
doc. PhamDr. Daniela Fialová, Ph.D.
– Katedra klinické a sociální farmacie
tel.: 495 067 647
e-mail: daniela.fialova@faf.cuni.cz

 

Tento projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií je spolufinancován Evropskou unií.

EU

Přílohy:

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS