Úřední deska - Studijní oddělení

Nové podmínky pro přijetí pro akademický rok 2020/2021, vydaných v souvislosti s epidemií koronaviru (vydáno dne 21. 5. 2020)

Vydané: 21.05.2020

Dne 20. 5. 2020 schválil Akademický senát fakulty nové podmínky pro přijetí pro akademický rok 2020/2021, vydané v souvislosti s epidemií koronaviru, a to pro tyto studijní programy:

  • magisterský studijní program FARMACIE

a

  • bakalářský studijní program LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ prezenční forma studia.

Tyto nové podmínky pro přijetí jsou schváleny nad rámec původních podmínek ze dne 19. 9. 2019. Nadále platí i podmínky pro možnost přijetí na základě Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio), průměrného prospěchu, chemické nebo biologické olympiády, příp. SOČ, které byly již dříve zveřejněny ve Studijním informačním systému fakulty (SIS).

UPOZORNĚNÍ:

Uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu do výše uvedených studijních programů a do dnešního dne neobdrželi vyrozumění o splnění podmínky přijetí bez konání přijímací zkoušky, zašlou obratem na studijní oddělení fakulty (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové) podklady, které jsou podle těchto nových podmínek požadovány k možnosti přijetí bez konání přijímací zkoušky na základě průměrného prospěchu.

Uchazeči, kteří nedodají všechny požadované podklady, nezbytné k možnosti posouzení jejich přijetí ke studiu na základě průměrného prospěchu nejpozději do 12. 6. 2020, budou opakovaně vyzváni prostřednictvím SIS k doplnění přihlášky ke studiu s možností lhůty pro doplnění maximálně do 10 dnů od doručení elektronické výzvy. V případě nedodání budou považováni za uchazeče, kteří o studium nejeví zájem a bude jim vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z důvodu nedodání dokladů.

POZNÁMKA:

Pro navazující magisterský studijní program BIOANALYTICKÁ LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ a pro bakalářský studijní programu LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ kombinovaná forma studia jsou platné ty podmínky pro přijetí, uvedené v odkazu na webu fakulty - Informace pro uchazeče o studium (ke dni 13. 5. 2020).

Přílohy:

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS