2. výroční Shromáždění členů, Litvínov 2008

Zpráva předsedy na 2. výročním Shromáždění členů – Litvínov, 19. 4. 2008

(vedeno i jako zápis z konání v hotelu Loučky)

 

1. Zahájení, přivítání členů a hostů. Přítomno: 31 členů, omluveno: 10. Hosté : 3

2. Členská základna KP doznala po roce změny. Snížila se o 4. Členství ukončilo 6 a 2 noví přibyli. K 31. 3. 2008 máme 41 členů plus 4 VIP. Všichni zaplatili konce roku 2007 schválený příspěvek 600 Kč pro rok 2008.

3. Návrh na úpravy Ustanovení Klubu:

 • změna v adrese předsedy (čl. I., bod 2), ulice Ovčí hájek 2158/14 se mění na Sluneční náměstí 2588/14. Ostatní údaje zůstávají.
 • Shromáždění odsouhlasilo možnost zvolit do Klubu VIP členy (jen fyzické osoby).

4. Volby:

 • návrh na přijetí doc. dr. A. Hrabálka, CSc. za VIP člena Klubu: pro: 31
 • volba pokladníka za Mgr. V. Blumentálovou: většinová shoda na neobsazení funkce do konce volebního období na podzim 2009. Jiný návrh či zájemce nebyl a tak za účetnictví zodpovídají předseda a místopředsedkyně.

5. Hospodaření Klubu:

Stav k 31. 3. 2007: 25 000,- Kč
Příjmy: 17 927,- Kč
Výdaje: 12 421,- Kč
Stav k 31. 3. 2008: 30 506,- Kč

Vydání jsou za poštovní a telefonní náklady, kancelářské potřeby, pamětní známky a knižní dárky k výročím členů či sponzorů, průvodkyně Prahou. Je vedena účetní kniha s pravidelnými záznamy a účtenkami.

Návrh výši členského příspěvku pro další období (na rok 2009): Bylo odsouhlaseno ponechání dosavadní částky ve výši 600 Kč. Jiný návrh nebyl podán.

6. Aktivity od dubna 2007:

 • 12. zahraniční zájezd (Slovinsko, Německo 19. 5. – 26. 5. 2007); 37 účastníků
 • 13. zahraniční zájezd (Slovensko, Bratislava 27. 9. – 30. 9. 2007); 29 účastníků
 • předvánoční Praha (1. 12. 2007); 35 účastníků. Z toho 5 nečlenů, kteří zaplatili příspěvek 100 Kč. Byl využit na odměnu průvodkyni v Praze.
 • někteří členové se aktivně účastnili akce Zavírání muzea v Kuksu a případně navštívili muzea v zahraničí (Itálie – Brixen).
 • plánovaná zahraniční cesta do Francie odpadla pro nepřijatelné podmínky CK a nižší zájem.

7. Akce Klubu pro další období 2008/2009:

 • Broumovsko, Dobruška ve dnech 26. – 29. 9. 2008. Většina pro, předběžně 36 zájemců. Garantem akce bude O. Reinhardtová a P. R. Palouš
 • Návrh na další zahraniční zájezd a kdy: St. Peterburg, Drážďany, Florencie apod.? Nebylo uzavřeno. Vzhledem ke konání akce na Vysočině se zdá možný termín až na podzim 2009?
 • 3. Shromáždění členů Klubu se uskuteční na Vysočině v termínu květen – červen 2009 a to vzhledem ke klimatickým podmínkám. Garanty jsou Mgr. B. Doubková a Dr. Palouš). Místo i termín bude upřesněný později.
 • Další navrhované jednodenní akce (např.: Pražské zahrady, předvánoční Praha, apod. byly vzaty na vědomí a uskuteční se případně podle daných možností).

8. Aktivity ve Spolku:

 • Uskuteční se volby do orgánů Spolku. Je třeba navrhnout kandidáty a potom je podpořit! Informace jsou podávány průběžně podle postupu schváleného Valnou hromadou.

Podána informace o návrzích Mgr. Nedopila a doc. Ruska na změnu stanov Spolku:

 • Nový adresář a administrativní ukončení neaktivních členů ve Spolku
 • Opětovné zavedení členských příspěvků do Spolku. Předběžně 1500 – 5000 Kč ročně! Případně by se částka mohla odpracovat.

Budou-li návrhy podány předsednictvu písemnou formou, dostanou členové možnost k vyjádření. Výsledek musí schválit valná hromada.

 • Doporučuje se sledovat informace a odkazy na stránkách fakulty www.faf.cuni.cz pod heslem spolky a kluby.

9. Dražba obrázku od malíře Vlada Růžičky se neuskutečnila.

Jiné zajímavosti a kuriozity ze života členů J. Byly shlédnuty výstřižky, obrázky, věnování, fotografie, promoční oznámení, poštovní přítisky ke známkám a jiné kuriozity předložené od Fr. Stáně, O. Reinhardtové, E. Trávníkové a P. Palouše.

10. Dle programu se uskutečnilo i „Křeslo pro hosta“, kterým byl děkan farmaceutické fakulty a předseda Spolku doc. Dr. A. Hrabálek, CSc. Zodpověděl otázky související s aktuálním reformním děním ve zdravotnictví a vysokém školství. Podal informaci o plánované akci „Granátové jablko“ na revitalizaci regionu Kuksu a výsledných pozitivních jednáních s představiteli krajských úřadů k zabezpečení dalšího působení ČFM v Hospitalu. Nebránil se i osobním otázkám na vlastní vstup do oboru farmacie, studium oblíbeného oboru chemie i působení ve funkci proděkana a děkana fakulty. S pozitivním ohlasem bylo přijato sdělení o zlepšené spolupráci s nově zvolenými představiteli ČLK.
Jménem Klubu mu byl předán dr. Paloušem upomínkový dar.

Přednesl a zapsal: dr. P. R. Palouš

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS