Přehled výzkumné činnosti

Výzkumná činnost na katedře farmakologie a toxikologie zahrnuje základní i aplikovaný výzkum zkoumající interakci léčiv s organismem na všech hierarchických úrovních, tj. od molekulární až po úroveň celého organismu. Probíhá v následujících pracovních skupinách a samostatných laboratořích.

Skupina veterinární farmakologie

vedoucí: prof. RNDr. J. Lamka, CSc.

 • předmětem zájmu je aplikovaný výzkum léčiv s farmakologickými účinky, která jsou využitelná u volně žijících zvířat, dominantně u kategorie zvěř (srstnatá i pernatá)
 • členové skupiny jsou spoluautory několika HVLP veterinárních přípravků určených spárkaté zvěři, ze kterých dva jsou stále v ČR (i v zahraničí) v praktickém užívání, přípravky jsou výsledkem spolupráce fakulty a Biopharmu - Výzkumného ústavu pro biofarmacii a veterinární léčiva v Jílovém u Prahy
 • další výzkumné projekty se týkají praktické problematiky účinnosti antiparazitárně a imobilizačně působících léčiv, biotransformace antiparazitik se zaměřením na potravinová zvířata, v poslední době i problematiky helmintorezistence
 • spoluprací s referenčními laboratořemi Světové organizace pro nákazy zvířat (OIE) situovanými do Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Brno je na celém území ČR monitorována nákazová situace volně žijících zvířat pro oblast mykobakterióz (paratuberkulóza, aviární tuberkulóza)
 • pracovní skupina je v trvalém kontaktu s velkým počtem chovatelských zařízení zvěře všech typů (volné, oborní, farmové, zájmové); kontaktů je využíváno pro řešení metodických, výzkumných, vývojových a monitorovacích aktivit vlastního pracoviště, ale i zdravotních problémů konkrétních chovů

Skupina radiofarmak – pracoviště radioizotopové laboratoře

vedoucí: prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.

 • výzkum pracoviště je směrován především na analýzu biologického chování radioaktivně značených receptorově specifických peptidů cílených pro diagnostiku a terapii nádorů
 • vysoká hustota specifických receptorů na buňkách různých nádorů (například somatostatinových receptorů u nádorů endokrinního původu) při porovnání s normálními tkáněmi tvoří molekulární základ pro klinické využití radioaktivně značených receptorově specifických peptidů pro scintigrafické zobrazení, případně i terapii těchto nádorů
 • prvním a dosud jediným radiofarmakem této skupiny, které je používáno v klinické praxi, je 111In-DTPA-oktreotid (OctreoScan); jeho použití je především v oblasti detekce nádorů endokrinního původu
 • velké úsilí je v současnosti věnováno studiu dalších receptorově specifických peptidů s vysokou afinitou k somatostatinovým receptorům, které mají výhodnější vlastnosti při porovnání s 111In-DTPA-oktreotidem (např. vyšší kumulaci v nádorech a jejich metastázách)
 • nabízí se také možnost použít tyto peptidy pro terapii nádorů a metastáz, pokud je radionuklid cílený pro diagnostiku (gama zářič) nahrazen radionuklidem s jadernými charakteristikami vhodnými pro terapeutické použití (především beta-zářiče)
 • kromě studia radioaktivně značených derivátů somatostatinu (analogy oktreotidu a oktreotátu) je výzkum cílen i na analogy gastrinu, dále pak na nově vyvíjená radioaktivně značená léčiva
 • ke značení receptorově specifických peptidů jsou používány jednak radionuklidy vhodné k diagnostice (99mTc, 111In, 123I, 125I), jednak radionuklidy cílené k terapii nádorů (90Y, 153Sm, aj.)

Laboratoř molekulární farmakologie: studium lékových transportérů

vedoucí: doc. PharmDr. F. Štaud, Ph.D.

Detailní informace: Group of Experimental Pharmacology and Drug Interactions

 • lékové transportéry (např. P-glykoprotein, breast cancer resistance protein, aj.) jsou membránové proteiny, které aktivním způsobem pumpují substráty ven z buňky a snižují tak intracelulární koncentraci některých farmak
 • vzhledem k tomu, že jsou tyto transportéry přítomny v mnoha tkáních a orgánech, mohou výrazným způsobem ovlivňovat pohyb léčiva v organismu.
 • zkoumány jsou lékové transportéry jednak v placentě, jednak v nádorových buňkách
 • přítomnost lékových transportérů v placentě může do určité míry ovlivnit (snížit) přechod farmak z krve matky do cirkulace plodu, čímž představují určitou funkční bariéru a ochranu pro plod; využívány jsou modely in situ perfúze potkaní placenty a in vitro buněčné linie
 • přítomnost lékových transportérů v rakovinných buňkách výrazně omezuje vstup cytostatik do nádoru a tím snižuje účinnost chemoterapie; pomocí buněčných modelů a metod molekulární genetiky jsou sledovány příčiny buněčné rezistence vůči vybraným cytostatikům

Laboratoř molekulární farmakologie: Skupina molekulární farmakokinetiky a genových regulací

vedoucí: Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Detailní informace: Group of Clinical and Molecular Pharmacotherapy

 • studium je zaměřeno na transkripční regulaci genové exprese transportérů léčiv a biotransformačních enzymů v jaterní a placentární tkáni
 • snahou je posoudit význam regulačních dějů na farmakokinetiku modelových látek
 • dalším cílem je vysvětlení klinicky dokumentovaných lékových interakcí antiepileptik a azolových antimykotik na molekulární a buněčné úrovni, o kterých lze předpokládat, že jsou zprostředkovány výše zmíněnými transkripčními regulačními mechanizmy
 • v oblasti studia placentární bariéry laboratoř úzce spolupracuje s předchozím pracovištěm

Laboratoř farmakologie respiračního systému

vedoucí: PharmDr. M. Vopršalová, CSc., PharmDr. J. Pourová, Ph.D.

Detailní informace: Laboratoř respirační farmakologie

 • studium je zaměřeno na antioxidační a bronchoprotektivní působení vybraných látek na modelu experimentálního bronchiálního astmatu u malých laboratorních zvířat
 • in vivo byl vypracován model alergického astmatu u potkanů (kmen Wistar, kmen Brown-Norway) a morčat; jako alergizující podnět se používá opakované podání ovalbuminu
 • měřena je celá řada ukazatelů respiračních funkcí (např. plicní rezistence, plicní compliance) jako odpověď na bronchokonstrikčně působící serotonin
 • in vitro je hodnocena bronchoalveolární laváž a určuje se např. zastoupení jednotlivých typů buněk zánětu
 • metodou isolované trachey je registrována odpověď hladké svaloviny na testovanou látku
 • výše uvedené metodiky jsou využívány k testování potenciálních bronchoprotektivních látek, např. alkaloidů obsažených v asijském keři Adhatoda vasica (L.) (Acanthaceae) (např. vasicinonu), i syntetických derivátů tohoto alkaloidu

Laboratoř farmakologie kardiovaskulárního systému

vedoucí: doc. MUDr. R. Hrdina, CSc.

Detailní informace: Laboratory of cardiovascular pharmacology

 • na modelu akutního infarktu myokardu u potkanů navozeného vysokými dávkami katecholaminů jsou testovány látky s potenciálními kardioprotektivními účinky
 • na modelu je měřena celá řada hemodynamických parametrů (např. srdeční výdej), biochemických ukazatelů (např. srdeční troponin T) a jsou zjišťovány histologické změny
 • studovány jsou jednak látky ze skupiny flavonoidů, jednak syntetické látky schopné vázat železo (např. deriváty aroylhydrazonu); antioxidační a chelatační vlastnosti těchto látek (týkající se především železa) by mohly snížit rozsah poškození myokardu, v jehož patogenezi hraje roli oxidační stres

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS