Přehled výuky

Katedra analytické chemie zajišťuje výuku předmětu ANALYTICKÁ CHEMIE v obou semestrech 2. ročníku studia Farmacie a předmětů ANALYTICKÁ CHEMIE a INSTRUMENTÁLNÍ METODY ve 2. ročníku studia Zdravotnická bioanalytika, zakončené zkouškou. Cílem je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro racionální zajištění chemické a instrumentální analýzy anorganických a organických látek včetně léčiv. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů chemických a instrumentálních metod analýzy, ve zvýraznění problémového přístupu a v prohloubení návazností na další studované předměty a praxi. V praktických cvičeních je důsledně vyčleněn časový úsek zaměřený na samostatný přístup studentů ke strategii a řešení analytických problémů.

Výuka ANALYTICKÉ CHEMIE má významný vliv na utváření logických myšlenkových postupů i návodů pro jednání budoucího farmaceuta či bioanalytika tím, že seznamuje studenta se širokou paletou biologicky aktivních látek a formou vlastních experimentálních zkušeností s řadou těch jejich vlastností, které mají bezprostřední vztah k biologickému resp. terapeutickému účinku. Umožňuje osvojit si tvůrčí přístup k práci a nezbytné pracovní návyky farmaceuta či bioanalytika - samostatnost, přesnost, čistotu, laboratorní zručnost.

Pro cíleně směrovanou přípravu studentů jsou určeny další dva předměty - SPECIÁLNÍ METODY INSTRUMENTÁLNÍ ANALÝZY (3.ročník magisterského studia Farmacie) a SPECIÁLNÍ INSTRUMENTÁLNÍ METODY (3.ročník bakalářského studia Zdravotnická bioanalytika) - zdůrazňující současný trend instrumentalizace a širokého využívání výpočetní techniky nejen pro sběr a zpracování dat, ale i pro získávání informací a řízení procesů. Základní zásady SLP se učí studenti dodržovat při provádění a vyhodnocování jednotlivých pracovních úloh včetně dokladování výsledků a protokolů. V lékopise ČL 2005 je využití instrumentálních metod pro hodnocení léčiv daleko širší než v předchozím lékopise, na druhé straně se upustilo od používání celé řady reakcí. Tato skutečnost byla zohledněna v provedení řady změn a vnitřních úprav v náplni výuky včetně praktických cvičení posluchačů.

Katedra analytické chemie dále zajišťuje výuku v 1.ročníku magisterského studia Zdravotnická bioanalytika v předmětu VYBRANÉ SEPARAČNÍ METODY a předmětu ANALÝZA POTRAVIN. Cílem obou předmětů je prohloubit připravenost posluchačů pro řešení analytických problémů instrumentálními metodami, zejména separačními, se zvláštním důrazem na optimální volbu metody a postupu vzhledem k povaze vzorku na základě hlubokých znalostí podstaty, možností i omezení instrumentálních metod. Praktická cvičení jsou individualizována a probíhají ve skupině 3 - 4 posluchačů.

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Analytická chemie 2. úsek Povinný 2/2
Instrumentální metody 2. úsek Povinný 2/3
Speciální metody instrumentální analýzy 3. úsek Volitelný 1/ 3

Zdravotnická bioanalytika (bakalářské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Analytická chemie 2. úsek Povinný 2/4
Instrumentální metody 2. úsek Povinný 2/4
Vyhodnocování instrumentálních metod 2. úsek Volitelný 0/ 1
Výpočty v analytické chemii 2. úsek Volitelný 0/ 1
Speciální instrumentální metody 3. úsek Povinný 2/ 3

Zdravotnická bioanalytika (navazující magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Analýza potravin 1. úsek Volitelný 2/ 1
Vybrané separační metody 1. úsek Povinný 2/2

Doktorské studium

V doktorském studiu je na katedře akreditován obor:

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS