Profesní příprava lékárníka-farmaceuta a Univerzita Karlova

I. období. r. 1348-1651

Karolinum

Řemeslnické vzdělávání lékárníka

Adept lékárenství se učil 4-5 let a po tyrocinální zkoušce se stal tovaryšem. Získával zkušenosti v různých lékárnách. Chtěl-li vést lékárnu v Praze, byl aprobován rektorem univerzity, složil mu přísahu, stal se členem univerzitní obce a podléhal kontrole univerzity. Mimo Prahu aprobační a kontrolní funkce vůči lékárníkům a provizorům měly městské rady.

II. období, r. 1651- 1804

Řemeslnické vzdělávání s rigorozní zkouškou na univerzitě

Dle Reskriptu Ferdinanda III. (r.1651) a Statutu lékařské fakulty (r.1690) se majitelům a provizorům lékáren v Království českém ukládala povinná zkouška na lékařské fakultě s přísahou. Generální zdravotní normativ (r.1770) stanovil povinnost této zkoušky na některé lékařské fakultě v celé monarchii.

III. období, r. 1804 - 1833

Praxe a povinné jednoleté studium na UK

Od 1804/05 se studuje na lékařské fakultě. Studium je zakončeno rigorosem. Od roku 1812 mohl farmaceut po obhájení disertace a rigorosu získat doktorát chemie.

IV. období, r. 1833-1953

Praxe a povinné dvouleté studium na UK

Studium se realizuje na fakultě lékařské(PhMr.),v letech 1850-1920 na fakultě filozofické (PhDr.) a od roku 1920 na fakultě přírodovědecké(RNDr.).V roce 1945 bylo studium farmacie otevřeno na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dvouleté farmaceutické studium zůstalo zachováno až do roku 1953.

V. odobí, r. 1948-1954

Čtyřleté farmaceutické studium

Studium farmacie procházelo v poválečném vývoji řadou organizačních a obsahových změn, jejichž podtón tvořily i zásadní politické změny ve státě. Zákonem č.190/1948 Sb. bylo zřízeno čtyřleté lékárnické studium na lékařských fakultách Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Bratislavě a Komenského univerzity v Bratislavě. Již v roce 1950 je toto studium na základě vládního nařízení na Karlově univerzitě zrušeno, dále probíhá na fakultách v Brně a Bratislavě. Vyústěním tohoto vývojového procesu je zřízení samostatných farmaceutických fakult (FaF) v Brně a Bratislavě od 1. září 1952.

VI. období, r. 1954-1969

Pětileté studium farmacie

Od akademického roku 1954/54 se uplatňoval studijní model, který vznikl na základě zákona č.31/1953 Sb. a jehož obsahem je zavedení pětiletého nediferencovaného studia farmacie na FaF Masarykovy univerzity v Brně a na FaF Univerzity Komenského v Bratislavě.

Vážná změna ve struktuře farmaceutického školství nastala v létě roku 1960. Vládním nařízením byla zrušena Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity( v tomto roce je také mj. odstraněno jméno T.G. Masaryka z oficiálního názvu brněnské univerzity), farmaceutické studium je z Brna přeneseno a spojeno s Farmaceutickou fakultou bratislavské Univerzity Komenského. Vznikla jediná celostátní (československá)- Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.

VII. období, od r. 1969 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

od r. 1991 nově i Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně

Pětileté diferencované a nediferencované studium

Studium farmacie se na Univerzitu Karlovu vrací v roce 1969, kdy je zřízena její Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. Do 1989/90 je studium směrované(všeobecná farmacie, klinická farmacie a technologická farmacie). Od roku 1989/90 je studium pětileté, nediferencované s možností specializace výběrem předmětů.

(Od akademického roku 1991-1992 je obnoveno studium farmacie v Brně.)

Po listopadu 1989 vstoupila Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové do kvalitativně nové etapy vývoje. Prošla transformací, která změnila výukové programy studia a dotkla se organizační struktury fakulty, promítla se do personální oblasti a skladby pedagogického sboru, vědeckých a výzkumným pracovníků. Na základě zákona č. 172/1991 Sb. o vysokých školách bylo potvrzeno pevné místo fakulty ve vysokoškolské soustavě.

Fakulta prošla mnoha proměnami. Od akademického roku 1994/1995 na ní studují zahraniční studenti v anglickém jazyce. Vedle tradičního magisterského studia farmacie lze v současnosti v bakalářském studijním programu studovat obor zdravotnická bioanalytika, na který navazuje magisterské studium tohoto studijního oboru. Oba studijní programy, magisterský a bakalářský, prošly náročnou akreditací a jsou koncipovány tak, aby odpovídaly současnému stavu věd, potřebám naší i evropské praxe a jsou v souladu se studijními programy zemí Evropské unie.

Královéhradecká Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy si za svou existenci vydobyla významné místo v systému vysokých škol v České republice. Její význam a role vzrostla navíc po vzniku samostatné České republiky, v intencích jejího ekonomického a zahraničně politického směřování. Absolventi obou studijních oborů, farmacie a bioanalytiky, najdou uplatnění ve všech odvětvích farmacie a zdravotnictví nejen v ČR, ale i ve státech Evropské unie.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS