Historie ze Sborníku k 25. výročí fakulty

Při příležitosti 25. výročí založení fakulty v roce 1994 byl vydán "Sborník k 25. výročí Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové". Historii fakulty zde ve svém úvodním slově výstižně popsal děkan fakulty doc. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.

Celý sborník (pdf)

Vážené kolegyně a kolegové.

Jsem rád, že mohu jako třetí děkan v historii královéhradecké farmaceutické fakulty zhodnotit jejich 25 let růstu a zrání.

Na počátku všeho byla nespokojenost českého farmaceutického terénu se stavem, který v 60. letech existoval ve farmaceutickém vysokém školství v Československu. Jediná fakulta direktivně zřízená v Bratislavě nemohla uspokojit nejen potřebu farmaceutů, ale i stavovské myšlení a sounáležitost farmaceutů, které byly tradičně formovány na pražské Univerzitě Karlově a v 50. letech na Masarykově univerzitě v Brně. Léta 1967-69, která umožnila vyslovovat přání hlasitěji a konkrétněji a také vznik federativního státu, vrátila fakultu do českých zemí. Po intenzivním hledání místa jejího působení (Olomouc, Brno, Jihlava, Opava) se dostalo, díky konkrétnímu zabezpečení ze strany regionu, této cti historickému městu královen - Hradci Králové, které se tak, spolu s lékařskou fakultou, stalo druhým centrem Univerzity Karlovy. Patří poděkování všem včele s profesorem J. Květinou, kteří ve složité době položili základní kámen fakulty. Je samozřejmé, že pedagogický sbor v té době tvořili především Češi odcházející z bratislavské fakulty a učitelé, které uvolnila Lékařská fakulta. Je třeba poděkovat za vstřícné chápání problémů a pomoc při jejich překonávání Lékařské fakultě UK, Pedagogické fakultě v Hradci Králové i VŠCHT Pardubice, ale samozřejmě také Farmaceutické fakultě v Bratislavě. Vytvořila se velice tvořivá skupina učitelů, které se podařilo překonat počáteční potíže a postupně realizovat svoji vizi Farmaceutické fakulty. V roce 1973 fakulta získala svoji první budovu, kde mohla soustředit, i když zatím provizorně, téměř celou výuku, začala budovat zahradu léčivých rostlin, knihovnu a následně další účelová zařízení fakulty.

První absolventi v roce 1974 přinesli farmaceutickému terénu faktický důkaz existence nové fakulty a pro ní samotnou možnost posilovat učitelský sbor lidmi vychovávanými v duchu představ jejích zakladatelů. Druhá polovina 70. let byla vyplněna neutuchajícím entuziasmem pro dobudování druhé budovy. Učitelé i studenti se aktivně podíleli na její výstavbě a vybavení. Současně již řádně fungovaly všechny pedagogicko-vědecké aktivity příslušné vysoké škole. Fakulta organizovala rigorózní a aspirantská řízení, úspěšně obhajovala výzkumné úkoly, prezentovala se odbornými publikacemi a originálními účebními texty. Fakulta úspěšně pronikla do podvědomí střední a východní Evropy. V té době a zvláště pak v 80. letech byla uzavřena řada mezinárodních dohod o spolupráci ve výzkumu i výuce, studenti vyjížděli na praxe do zahraničí, učitelé na odborné stáže. Přestože tehdejší politické klima nepřálo otevírání se "západu", podařilo se nakouknout i přes "železnou oponu", zvláště pak do severských států.

Studijní plány realizované na královéhradecké fakultě byly vždy kompatibilní s bratislavskou fakultou, ale nikdy nebyly shodné. Velmi brzy se zavedly průběžné státní zkoušky a odbourala se státní závěrečná zkouška. V 80. letech bylo zavedeno tříoborové studium. Absolventi byli specialisté v klinické a technologické farmacii po pěti letech studia a pro lékárenství byli vychováváni "čtyřletí" všeobecní farmaceuti. Dnes lze polemizovat o tom, zda touto taktikou ve snaze zachovat pětileté studium farmacie jsme až příliš nepředběhli dobu a dobrá myšlenka nebyla přijata nepřipravenou praxí, anebo tato idea nebyla vůbec reálná. V současné době je farmaceutické studium pětileté jednooborové s vnitřní diferenciací. Je založené na možnosti vlastní profilace studenta dobrovolným výběrem z nabídky výběrově povinných a nepovinných předmětů. V každém případě profil absolventa je univerzálnější, přičemž je zachována vysoká odbornost pro oblast farmacie, v které se chce absolvent realizovat. Zdá se, že takto formované studium lépe odpovídá současným potřebám oboru, je zcela srovnatelné se studiem v zemích Evropského společenství.

Listopad 1989 zastihl fakultu v přípravách na oslavu 20 let jejího trvání, vzrušená doba, vize jiných možností, uvolněna stavědla lidských tužeb a malých i větších hořkostí nebyly vhodným prostředím pro její realizaci. Doc. V. Semecký, který převzal vedení fakulty v této hektické době neměl lehkou úlohu - připravit fakultu pro nové společenské podmínky. Současná s klidem a rozvahou pracující fakulta je dokladem jeho správného konání. Její postavení v komplexu 16 fakult Univerzity Karlovy je pevné, podporované soustavným kvalifikačním růstem pedagogického sboru, akreditací pro docentské habilitace a profesorská jmenovací řízení, možností poskytnout studium na jedenácti postgraduálních oborech. Fakulta úspěšně prochází grantovými soutěžemi, strhuje na sebe celoevropský zájem o výzkumnou spolupráci. Možnosti současné otevřené Evropy jsou využívány učiteli i studenty.

Fakulta v 25. roce své existence je jedinečným dobře koncipovaným vysokoškolským pracovištěm připraveným obhájit svoji příslušnost k věhlasnému učení Karlovu v následujících evaluačních procesech, je připravena každoročně poskytnout na dvě stovky kvalitních absolventů pro lékárenskou péči i další odvětví farmacie a zdravotnické služby. Za to za všechno patří poděkování všem akademickým funkcionářům a vedoucím kateder, kteří nesli hlavní tíži vývoje fakulty, ale nelze opominout práci všech dalších, kteří byli jejími aktivními členy včetně studentů-absolventů i studentů současných. Bude velkým zadostiučiněním mým i celého pedagogického sboru když se budeme setkávat třeba i s prostým, ale hrdým hlásením se ke své Alma mater. Bude to svědčit o kreditu fakulty, který je pro nás oceněním nejvyšším.

doc. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. - děkan
1. září 1994

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS