Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Název projektu

Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Registrační číslo projektu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV); prioritní osa 2 (PO2): Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj; investiční priorita 1 (IP1): Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání; tematický cíl 10 (TC10) – Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.

Více zde: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Realizace projektu

1. 12. 2019 – 31. 12. 2022

Hlavní řešitel/garant celouniverzitního projektu

Univerzita Karlova RUK

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje na UK podporou mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků. Prostřednictvím mobilit dojde k posílení profesního růstu těchto pracovníků a zároveň k rozvoji UK v oblasti lidských zdrojů.

Dotace

Celkový rozpočet projektu: 67 996 576,00 Kč

Alokace na FaF UK: 2 668 252, 00 Kč (spoluúčast FaF UK ve výši 5%)

Kontakt

 

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS