Přihláška ke státní rigorózní zkoušce

Přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce
Přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové se řídí Opatřením děkana č. 2010/11.

Uznání diplomové či disertační práce jako práce rigorózní
O uznání diplomové či disertační práce jako práce rigorózní je možné požádat dle pravidel stanovených v Opatření děkana č. 2010/9.

Poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky
Poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky je splatný s podáním přihlášky a je třeba ho uhradit převodem na bankovní účet fakulty. Číslo účtu : 153149586/0300, ČSOB Hradec Králové, variabilní symbol: 6666, specifický symbol: rodné číslo. Pokud uchazeč vyžaduje daňový doklad o zaplacení rigorózního řízení, je nutné sdělit tuto skutečnost na ekonomické oddělení před platbou!)

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS